ഓര്‍മ്മകളും, കിനാവും,നിലാവും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു ... ജാലകം ഞാനടയ്ക്കില്ല.......! അലയൊതുങ്ങുന്നതും.., നിലാവുദിക്കുന്നതും ..നോക്കി വെറുതെ ഞാനിവിടെ..!.

Saturday, 31 July 2010

യോഗി

ധ്യാനം,
 ദയാപൂര്‍ണ്ണ നേത്രം, 
 അഹംഭാവലേശം ജ്വലിക്കാതെ വചനം  .

ആകാരശോഷം, നിരാകാര  വേഷം ,
പ്രാജ്ജ്വലദീപ   സംയോഗം  

സകര്‍മ്മം സഹസ്രം
 സച്ച്ചരിതം സഹര്‍ഷം 
സത്വം,  ദീനാത്മാ സഹായം 

ആത്മ വിലാപം 
സാധ്യമോ യോഗം..? ധ്യാനം -
അപരാഹ്ന്ന  കാലം.

No comments:

Post a Comment